Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Michel Houellebecq, Onderworpen

31 mei 2015

Michel Houellebecq, Onderworpen, uitg Arbeiderspers 2015

vertaald door Martin de Haan

Indien Charles-Marie-Georges Huysmans (Parijs1848 – 1907) staat tot de Christelijke God zoals François staat tot de Islamitische Allah dan staat de youthbulge van toen tot WOI zoals de youthbulge vandaag tot ….?

“Armoede en voedselgebrek brengen geen terroristen voort. Om brood wordt gebedeld Gedood wordt er voor status en macht. Juist omdat het gros van de jongeren niet om het naakte bestaan hoeft te vechten, maar de energie, tijd en vrijheid heeft om verder te komen, worden de toekomstige youth bulges door de strategen als een internationaal gevaar gezien.”
Gunnar Heinsohn, Zonen grijpen de wereldmacht, terrorisme demografisch verklaard.

Er zijn naar goed gebruik talloze manieren om Houellebecq te lezen.

Vele zijn bekend, geproefd, genoten.

Maar enkele werden nog weinig belicht, en die fascineren daarom niet minder.

Zeker voor wie enige kennis heeft van de moed, de principevastheid en de gretige bereidheid tot onderwerping van grote delen van het Westers intellectuelen-dom. Gretig verlangen ze nog steeds naar een democratisch front tegen het groot-, klein- en imperialistisch kapitaal – de satan in woord en daad – zoals destijds de Iraanse linkse verzetsbewegingen tegen de Sjah naar een democratisch nationaal front met Khomeini & co. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werden de Marxistische islamieten van de Mujaheddin e-Khalq, de Fedayan guerrillagroep, de Koerdische Democratische Partij (KDP) en de communistische Tudeh allemaal verboden, verbannen, gemarteld en uitgeroeid.
Enkel wie enthousiast het licht kon blijven zien in onderwerping aan de mollah’s kon overleven tot zelfs carrière maken.
Zo ook de onderworpenen in Houellebecqs nieuwe roman. In dit geval een venijnig nuchtere presentatie van fellow-travellers onder de Franse academici, topambtenaren, journalisten en politici – meer bepaald sociaal-democraten en republikeinen.

44. Een dergelijke verblinding had historisch niets unieks: je zou die ook hebben kunnen aantreffen bij de intellectuelen, politici en journalisten van de jaren dertig, die er unaniem van overtuigd waren dat Hitler ‘wel weer tot rede zou komen’. Mensen die hebben geleefd en gedijd in een bepaald sociaal systeem kunnen zich waarschijnlijk onmogelijk het perspectief voorstellen van mensen die nooit iets van dat systeem te verwachten hebben gehad en de vernietiging ervan zonder speciale angst onder ogen zien.
Maar eerlijk gezegd was de houding van de centrumlinkse media sinds een paar maanden veranderd: over het geweld in de voorsteden en de etnische rellen werd helemaal niet meer gesproken, het probleem werd gewoon doodgezwegen, en zelfs de ‘Cassandra’s’ werden niet meer aangeklaagd, ze lieten zich trouwens ook niet meer horen. In het algemeen leken de mensen het onderwerp beu te zijn, en in het milieu waarin ik verkeerde was men het nog eerder beu geraakt dan elders; ‘wat gebeuren moet’ zou gebeuren, zo kon je het algemene gevoelen samenvatten.Gunnar Heinsohn wist ook reeds te onthullen:
“Toch geldt nog steeds het Oudromeinse gezegde ‘si vis pacem, para bellum’ (wie vrede wil, bereidt zich voor op oorlog).
In 2008 draaien de meest urgente scenario’s niet om Iran, maar om de dromen over een heroprichting van een kalifaat waarvan Pakistan en Afghanistan het centrum vormen. Volgens de officiële mededeling is het door de VS geplande rakettenschild in Polen en Tsjechië een voorzorgsmaatregel tegen mogelijke nucleaire wapens van Iran. In werkelijkheid echter wordt gevreesd voor de kernwapens die Pakistan al sinds 1998 heeft. Maar zolang er in Islamabad een partner van het Westen zetelt, wordt die ongerustheid niet aan de grote klok gehangen.”
“De overdracht van economische kennis is de beste ontwikkelingshulp.
Als je de onderontwikkelde landen wil helpen, moet je geen geld geven. De inwoners denken anders echt dat er in de rijke landen als door een wonder grote zakken met geld uit de hemel zijn komen vallen en het dus terecht is dat ze anderen erin laten delen. Het geld is evenwel niet uit de lucht komen vallen, maar gecreëerd op basis van met schuld belaste eigendom. De introductie van eigendom is technisch heel eenvoudig. Aan zoveel mogelijk bezitsgoederen moeten eigendomsrechten worden gehecht, en deze titels moeten in het kadaster geregistreerd worden. Daarvoor hoef je alleen maar te kunnen schrijven en officiële stempels te kunnen maken. Tevens is er zowel een politiedienst als een rechterlijke macht nodig die de wetten inzake eigendomsrechten zonder aanzien des persoons uitvoert. Ook de armste landen kunnen zonder veel hoofdbrekens aan deze eisen voldoen. Geen hulp kan meer welvaart brengen dan informatie over de manier waarop geld wordt geschapen. (…)
De ‘grote satan’ is niets anders dan bezit dat niet in eigendom is omgezet. Het verwijt dat rijke landen hun privileges eindelijk met de arme volkeren moeten delen, zal meteen verstommen als algemeen bekend werd dat de executoriale eigendomstitel het verschil uitmaakt. De volkeren die nog geen eigendomsstelsel hebben, zouden dan niet meer roepen dat ze een deel van de koek willen, maar dat het stelsel ook bij hen moet worden ingevoerd. Pas als het zou lukken de enorme blokkade voor economische groei te slechten door bezit tot eigendom te verheffen, zou in veel landen de reële mogelijkheid ontstaan om apathie en terrorisme te overwinnen. En dan zou ook het waandenkbeeld dat de markt de essentie van de economie is, uit de wereld zijn.”

26. Ik verontschuldigde me om naar de wc te gaan zodat ik discreet mijn smartphone kon raadplegen, je vindt tegenwoordig echt alles op internet, en na amper twee minuten zoeken wist ik dat Robert Rediger beroemd was om zijn pro-Palestijnse standpunten en dat hij een van de stuwende krachten achter de boycot van de Israe?lische universiteiten was geweest; ik waste zorgvuldig mijn handen en voegde me weer bij mijn collega.

90. In vroeger tijden vormden mensen een gezin, wat inhield dat ze zich voortplantten, nog een paar jaar aanmodderden tot hun kinderen de volwassen leeftijd bereikten en dan hun Schepper ontmoetten. Maar nu was het eerder rond de leeftijd van vijftig, zestig jaar dat het voor een stel verstandig was om samen een me?nage te beginnen, op het moment dat de verouderde, pijnlijke lichamen alleen nog de behoefte voelen aan een vertrouwelijk, geruststellend en kuis contact; op het moment ook dat het klaarmaken van streekgerechten, zoals dat bijvoorbeeld wordt verheerlijkt in Les escapades de Petitrenaud op France 5, definitief de overhand krijgt op alle andere genoegens.

166.  Het ‘warme kader van het kerngezin’ was op dat moment nog grotendeels een programma; maar in concreto voorzag de nieuwe voorbegroting van de regering over een periode van drie jaar een reductie van 85 procent op de sociale uitgaven van het land.
Het opmerkelijkste was dat de hypnotische magie die hij sinds het begin uitstraalde nog altijd bleef werken en dat zijn plannen geen serieuze tegenstand opriepen. Links had altijd het vermogen gehad om antisociale hervormingen geaccepteerd te krijgen die krachtig zouden zijn verworpen als ze van rechts waren gekomen; maar dat gold nog veel meer, zo leek het, voor de moslimpartij. In de internationale pers las ik trouwens dat de onderhandelingen met Algerije en Tunesie? over toetreding tot de Europese Unie snel vorderden en dat die twee landen zich vo?o?r het eind van volgend jaar bij Marokko zouden aansluiten in de Unie; de eerste contacten met Libanon en Egypte waren al gelegd.

Bert Bultinck gaat er mooi op in met MODERN TIMES IN [1000 WOORDEN] – Is religie een oplossing? (dS weekblad, 23052015)

122. En vooral, de ware vijand van de moslims, die ze erger vrezen en haten dan wat ook, dat is niet het katholicisme: het is het secularisme, de lai?citeit, het athei?stisch materialisme. Voor hen zijn katholieken gelovigen, het katholicisme is een religie van het Boek, ze moeten er alleen van worden overtuigd nog een stapje extra te zetten en zich te bekeren tot de islam: dat is de ware visie van moslims op het christendom, de oorspronkelijke visie.’

157. Het meest directe gevolg van zijn verkiezing was een daling van de criminaliteit, en niet zomaar een kleine daling: in de ergste probleemwijken was ze met maar liefst een factor tien teruggedrongen. Een ander direct succes was de werkloosheid, waarvan de cijfers een vrije val maakten. Dat kwam zonder enige twijfel door de massale uittocht van vrouwen uit de arbeidsmarkt – die zelf weer ver- band hield met de forse opwaardering van de kinderbijslag, om symbolische redenen de eerste maatregel die de nieuwe regering presenteerde. Het feit dat de uitkering niet meer gecombineerd mocht worden met beroepsmatige activiteiten had bij links aanvankelijk tot enig tandenknarsen geleid; maar toen de werkloosheidscijfers bekend werden, was dat tandenknarsen snel opgehouden. Het begrotingstekort werd er niet eens voor verhoogd: de verhoging van de kinderbijslag werd volledig gecompenseerd door de drastische verlaging van het onderwijsbudget – voorheen verreweg de grootste uitgavenpost van de Staat. In het nieuw ingevoerde stelsel hield de leerplicht op na het eind van de basisschool – dat wil zeggen ongeveer op twaalf- jarige leeftijd; het basisschooldiploma werd in ere hersteld en gepresenteerd als de normale bekroning van het onderwijstraject. Daarna werd de ambachtelijke richting aangemoedigd; de financiering van het middelbaar en hoger onderwijs werd vol- ledig geprivatiseerd. Al die hervormingen hadden tot doel ‘het gezin, de hoeksteen van onze samenleving, de plaats en waardigheid terug te geven die het verdient’, zo hadden de nieuwe president en zijn eerste minister verklaard in een merkwaardige gezamenlijke toespraak, waarin Ben Abbes een haast mystieke toon had weten te treffen en Franc?ois Bayrou, met een brede, beate glimlach op zijn gezicht, zich min of meer had beperkt tot de rol van harlekijn, de Hanswurst uit de oude Duitse pantomime, die in een overdreven – en ietwat groteske – vorm herhaalt wat de hoofdpersoon net heeft gezegd. De islamitische scholen hadden vanzelfsprekend niets te vrezen – op onderwijsgebied kende de gulheid van de oliestaten van oudsher geen grenzen. Opmerkelijker was dat sommige katholieke en joodse instellingen zich er kennelijk handig uit hadden weten te redden door de hulp van een aantal bedrijfsdirecteuren in te roepen; ze kondigden in elk geval aan dat ze hun plannen rond hadden en het volgende collegejaar weer normaal zouden opengaan.

203. Het is de onderworpenheid,’ zei Rediger zachtjes. ‘Het even ongelofelijke als eenvoudige, nooit eerder zo sterk uitgedrukte idee dat het summum van menselijk geluk in de meest absolute
onderworpenheid schuilt. Het is een idee dat ik niet snel zou uiteenzetten aan mijn geloofsgenoten, dat ze misschien godslasterlijk zouden vinden, maar voor mij is er een verband tussen de absolute onderworpenheid van de vrouw aan de man, zoals die wordt beschreven in Histoire d’O, en de onderworpenheid van de mens aan God, zoals de islam die beoogt. Ziet u,’ vervolgde hij, ‘de islam aanvaardt de wereld, en aanvaardt die als geheel, hij aanvaardt de wereld als zodanig, om met Nietzsche te spreken.

216. Door al het gekoketteer, gevlei en schandelijk geflikflooi van de progressieven was de katholieke Kerk niet meer bij machte om zich te verzetten tegen het zedenverval. Om helder en krachtig het homohuwelijk, het recht op abortus en vrouwenarbeid te verwerpen. We moesten ons bij de feiten neerleggen: nu West-Europa zo’n weerzinwekkende graad van ontbinding had bereikt, was het niet meer in staat zichzelf te redden – net zomin als het antieke Rome dat was geweest in de vijfde eeuw van onze jaartelling. De massale komst van immigrantenpopulaties die waren doordrongen van een traditionele cultuur waarin de natuurlijke hie?rarchiee?n, de onderworpenheid van de vrouw en het respect voor ouderen nog niet waren aangetast, vormde een historische kans voor de morele en familiale herbewapening van Europa en opende de weg voor een nieuwe bloeitijd van het oude continent. Die populaties waren soms christelijk; maar ze waren meestal, dat viel niet te ontkennen, islamitisch.

Reacties graag naar mailadres.