knee compression sleeve

Er is nog zo veel dat ongezegd is. (Rutger Kopland)

Dupslog
Dupslog

Het Manifest van Bild DB 02112023

5 november 2023  • BUITENLAND


pastedGraphic.png


Letterlijk: Het Manifest van Bild DB 021120232/11/2023

Siegfried BrackeBild, de grootste krant van Duitsland, luidt de alarmbel en schrijft een vijftig punten tellend manifest. Siegfried Bracke schreef er over in Deutschland, wir haben ein Problem. Dit is de integrale versie van de opmerkelijke tekst. Voor de liefhebber: de originele Duitse versie vindt u onder de vertaling. 1. Voor al wie in Duitsland woont, geldt artikel 1 van de grondwet: ‘De menselijke waardigheid is onaantastbaar’.2. Voor ons zijn er geen ongelovigen! Iedereen mag geloven wat hij wil – graag ook in de kerstman.3. Wie de grondwet en onze rechtsorde ziet als een verzameling vrijblijvende raadgevingen, zou Duitsland beter meteen verlaten.4. Wie hier wil blijven wonen, moet Duits leren. Alleen als we dezelfde taal spreken, zullen we elkaar begrijpen.5. Ieder kan in Duitsland vreedzaam voor zijn overtuiging betogen. Maar het behoort niet tot de vrije meningsuiting mensen te bedreigen of in elkaar te slaan, met stenen te gooien, auto‘s in brand te steken of moorden te vieren.6. Wij vermommen of bedekken ons niet, we kijken elkaar in het gezicht (tenzij met karnaval of corona).7. Respect en naastenliefde dragen onze vrije maatschappij.8. Met het donkerste hoofdstuk in onze geschiedenis voor ogen, is de veiligheid van Israël Duitse staatsraison! Dat betekent: het opkomen voor de veiligheid van het Joodse volk staat niet ter discussie. Kritiek op de politiek van Israël is natuurlijk toegelaten.9. Wees vriendelijk: wij zeggen alstublieft en dankjewel.10. We geven elkaar ter begroeting en tot afscheid graag een hand.11. Wij zien de politie als vriend en helper, niet als repressieapparaat of vijand, of tegenstander.12. Veel Duitsers eten varkensvlees. Er wonen hier overigens bijna 10 miljoen vegetariërs of veganisten. Vrijheid gaat ook door de maag.13. De staat heeft het alleenrecht op geweld. Buiten de overheidsdiensten die daarmee belast zijn, heeft niemand het recht geweld tegen mensen of zaken uit te oefenen.14. Wij aanvaarden dat ons vrij gekozen parlement de regels voor ons samenleven vastlegt, regels die door onafhankelijke rechtbanken gecontroleerd worden.15. Mannen mogen van mannen houden en vrouwen van vrouwen. Wie dat een probleem vindt, is zelf een probleem. Liefhebben en laten liefhebben!16. Ook als iemand zich noch man noch vrouw voelt, wordt hij of zij daarvoor niet vervolgd of bestraft. Hier mogen burgers queer denken en queer leven.17. De sociale zekerheid zien wij niet als werkgever, maar als instituut dat mensen in geldnood, of mensen die niet kunnen werken helpt. Niet mensen die niet willen werken.18. We hebben respect voor de justitie, omdat ze zonder aanziens des persoons oordeelt.19. In het zwembad dragen vrouwen een bikini of een zwempak. En wie graag naakt in de Oostzee zwemt, ook goed!20. Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten, in elk opzicht.21. Gelijkberechtiging geldt ook voor de verloning (maar hier hebben we nog een weg af te leggen)22. We discussiëren polemisch en passioneel, maar we beledigen andersdenkenden niet.23. We zijn tolerant voor wie ook tolerant is.24. En zijn geenszins tolerant voor intolerantie.25. Voetzoekers gebruiken we alleen met oudjaar, als ze toegelaten zijn.26. We verbranden geen vlaggen van landen die we niet kunnen uitstaan. Dat is trouwens strafbaar.27. We hebben respect voor elke religie, maar we houden religie en staat strikt gescheiden.28. Vrouwen die vreemdgaan worden niet verstoten en zeker niet mishandeld, laat staan gestenigd. Bij een scheiding geldt gemeenschappelijk hoederecht over de kinderen. Gelijk wie de breuk in het huwelijk veroorzaakt heeft.29. Men hoeft geen maagd te zijn om te trouwen!30. Wie hier bescherming zoekt voor politieke vervolging of oorlog, krijgt die. En zelfs wie daarop geen aanspraak kan maken, mag vaak blijven. Daarvoor verwachten we geen dankbaarheid, ook als die gepast zou zijn. Wat we wel verwachten is onvoorwaardelijk respect voor onze wetten en dat onze waarden en manier van leven gerespecteerd worden.31. Wij huwen geen kinderen uit. En ook geen mannen aan meer dan een vrouw.32. Vrouwen beslissen net als mannen zelf over wat ze aantrekken, met wie ze bevriend zijn, wie ze graag zien, of ze liever naar de disco dan naar de kerk gaan, voor wie ze stemmen en welk beroep ze uitoefenen.33. Duitsland is een land van barbecuers. Na een picknick in het park nemen we ons vuilnis mee.34. Messen horen thuis in de keuken, niet in je broekzak.35. We betalen belastingen, omdat ze het fundament van de staat zijn.36. Wanneer een vrouw nee zegt tegen een man, is dat zonder maren. Al het andere is strafbaar als ongepaste seksuele intimiteit of verkrachting.37. We verwachten van iedereen die kan en mag dat hij werk zoekt en zelf instaat voor zijn onderhoud, zelfs als een uitkering of leefloon aanvankelijk hoger liggen dan een loon.38. In Duitsland is er leerplicht. We geloven in het nut van onderwijs en vorming.39. Op bus en trein staan we onze plaats af aan ouderen en mensen met een beperking.40. Santé Duitsland! Hier horen bier en wijn tot onze cultuur. Dat moet men respecteren. Wie niet wil drinken, drinkt niet.41. Hoe lang of hoe kort een rok is, daarover beslist alleen de vrouw.42. Wie niet verdraagt dat er van politici, showbizzsterren, goden en profeten karikaturen gemaakt worden, is in Duitsland niet op zijn plaats.43. De media ondervragen politici, maar we vertrouwen er vast op, dat de verkozenen waarheidsgetrouw en in het belang van het volk beslissen.44. Eer wil niet zeggen het recht van de sterkste.45. Op sociale netwerken zijn respect en waardering even vanzelfsprekend als in de supermarkt en op het werk.46. We proberen ons leefmilieu te beschermen en grondstoffen te sparen. Duurzaamheid is de toekomst.47. Duitsland heeft een groot hart voor kinderen. Ze worden niet geslagen, maar aangemoedigd.48. Het nafluiten of naroepen van vrouwen is overlast.49. Bij ons gaan jongens en meisjes samen op schoolreis, en naar de sport- en zwemles.50. Wij houden van het leven en niet van de dood.De originele Duitste tekst die in Bild verscheen:1. Für jeden, der in ¬Deutschland lebt, gilt Artikel 1 des Grundgesetzes: “Die Würde des Menschen ist unantastbar”!2. Für uns gibt es keine Ungläubigen! Jeder kann glauben, an was er will – gern auch an den Weihnachtsmann.3. Wer unsere Verfassung und unsere Rechtsordnung für eine Ansammlung unverbindlicher Ratschläge hält, sollte Deutschland möglichst schnell verlassen.4. Wer bei uns dauerhaft leben möchte, muss Deutsch lernen. Nur wenn wir dieselbe Sprache sprechen, werden wir uns verstehen.5. Jeder kann in Deutschland friedlich für seine Überzeugung demonstrieren. Zur freien Meinungsäußerung gehört nicht, Menschen zu bedrohen oder zusammenzuschlagen, Steine zu werfen, Autos anzuzünden, Mörder zu feiern.6. Wir vermummen oder verhüllen uns nicht, wir schauen uns ins Gesicht (es sei denn, es ist Karneval oder Corona).7. Respekt und Nächstenliebe tragen unsere freie Gesellschaft.8. Vor dem Hintergrund des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte ist die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson! Das heißt: Das Eintreten für die Sicherheit des jüdischen Volkes ist nicht verhandelbar. Kritik an der Politik Israels ist selbstverständlich erlaubt.9. Bitte recht freundlich: Wir sagen Bitte und Danke.10. Wir geben uns zur Begrüßung oder zum Abschied gern die Hand.11. Wir verstehen die Polizei als “Freund und Helfer”, nicht als Repressionsapparat oder als Feind, als Gegner.12. Viele Deutsche essen Schweinefleisch. Es gibt bei uns übrigens fast 10 Millionen Vegetarier oder Veganer. Freiheit geht auch durch den Magen.13. Es gilt das Gewaltmonopol des Staates. Außer den staatlich beauftragten Organen hat niemand das Recht, Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben.14. Wir akzeptieren, dass unser frei gewähltes Parlament die Regeln für unser Zusammenleben festlegt, die von unabhängigen Gerichten überprüft werden können.15. Männer dürfen Männer lieben und Frauen Frauen. Wer damit ein Problem hat, ist selbst das Problem. Lieben und lieben lassen!16. Auch wenn sich jemand weder als Frau noch als Mann fühlt, wird er oder sie nicht verfolgt oder bestraft. Bei uns dürfen Bürger quer denken und queer leben.17. Wir verstehen die Sozialbehörden nicht als Arbeitgeber, sondern als Institution, die Menschen in finanzieller Not hilft, Menschen, die nicht arbeiten können. Nicht Menschen, die nicht arbeiten wollen.18. Wir achten die Justiz, weil sie ohne Ansehen der Person urteilt.19. Im Schwimmbad tragen Frauen Bikini oder Badeanzug. Und wer gern nackt in der Ostsee baden möchte – auch okay!20. Frauen und Männer sind gleichberechtigt, in jeder Hinsicht.21. Gleichberechtigung auch bei der Bezahlung von Arbeit (da müssen wir noch aufholen!)22. Wir diskutieren kontrovers und leidenschaftlich, aber wir beleidigen Andersdenkende nicht. (We discussiëren polemisch en passioneel, maar we beledigen andersdenkenden niet.)23. Wir sind tolerant mit Toleranten.24. Und haben keinerlei Toleranz bei Intoleranz!25. Wir verwenden Böller nur zu Silvester, also wenn es erlaubt ist.26. Wir verbrennen keine Flaggen von Staaten, die wir nicht leiden können. Das ist ein Straftatbestand!27. Wir achten jede Religion, aber wir trennen klar Religion von Staat.28. Frauen, die fremdgehen, werden nicht verstoßen und schon gar nicht verprügelt oder gar gesteinigt! Bei einer Scheidung gilt für die Kinder das gemeinsame Sorgerecht. Es ist egal, wer das Scheitern der Ehe verursacht hat.29. Man muss keine Jungfrau sein, um zu heiraten!30. Wer bei uns Schutz vor politischer Verfolgung oder Krieg sucht, bekommt ihn. Und selbst wer darauf keinen Anspruch hat, darf häufig bleiben. Dafür erwarten wir keine Dankbarkeit, auch wenn sie angebracht wäre. Was wir aber verlangen, ist die unbedingte Einhaltung unserer Gesetze und dass unsere Werte und unsere Art zu leben respektiert werden.31. Wir verheiraten keine Kinder. Und auch Männer nicht mit mehr als einer Frau.32. Frauen entscheiden – wie Männer – selbst darüber, wie sie sich anziehen, mit wem sie befreundet sind, wen sie lieben, ob sie lieber in die Disco oder in die Kirche gehen, wen sie wählen und welchen Beruf sie ergreifen.33. Deutschland ist ein Land der Griller. Nach einem Picknick im Park nehmen wir unseren Müll wieder mit.34. Messer gehören bei uns in die Küche und nicht in die Hosentasche.35. Wir zahlen Steuern, weil wir wissen, dass sie das Fundament des Staates sind.36. Wenn eine Frau Nein zu einem Mann sagt, gilt das ohne Wenn und Aber. Alles andere erfüllt den Straftatbestand der sexuellen Belästigung oder der Vergewaltigung.37. Wir erwarten von jedem, der kann und darf, dass er sich um Arbeit bemüht und für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommt – selbst dann, wenn Sozialhilfe oder Bürgergeld – zunächst höher sein sollten als der Lohn.38. In Deutschland gibt es Schulpflicht. Wir glauben an die Bedeutung von Bildung und Lernen.39. Wir machen in Bussen und Bahnen den Platz frei für Ältere und Menschen mit Behinderung.40. Prost, Deutschland! Hierzulande gehören Bier und Wein zur Kultur. Das sollte man respektieren, und wer nicht trinken will, der lässt es.41. Wie lang oder kurz der Rock ist, entscheidet allein die Frau, die ihn trägt.42. Wer es nicht erträgt, dass Politiker, Show-Stars, Götter oder Propheten karikiert werden, ist in Deutschland nicht richtig.43. Die Medien hinterfragen die Politiker, aber wir vertrauen grundsätzlich darauf, dass die Gewählten wahrheitsgemäß und zum Wohle des Volkes entscheiden.44. Ehre bedeutet nicht das Recht des Stärkeren.45. In den sozialen Netzwerken sind Respekt und Wertschätzung genauso selbstverständlich wie im Supermarkt oder auf dem Amt.46. Wir versuchen, die Umwelt zu schützen, Ressourcen zu schonen. Nachhaltigkeit ist Zukunft.47. Deutschland hat ein Herz für Kinder. Sie werden nicht geschlagen, sondern gefördert.48. Cat Calling, also Frauen hinterherzupfeifen oder -rufen, ist Belästigung.49. Bei uns dürfen Jungen und Mädchen gemeinsam auf Klassenfahrt, in den Sport- und Schwimmunterricht.50. Wir lieben das Leben und nicht den Tod.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bild-manifesto-germany-we-have-a-problem-85895486.bild.htmlSIEGFRIED BRACKESiegfried Bracke was voor de N-VA Kamervoorzitter en gemeenteraadslid in Gent. Voordien was hij journalist bij de VRT.


Reacties graag naar mailadres.